None

Galaxy History ' share data'


DatasetAnnotation
1: FEST_10_fwd.fastq
10 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148 1:N:0:TTAGGC
CATGCCTCCCTCTCTTGGAAACGGTACCACGAACACCATCACTTGAATCACCTGAGAATGAGTAAACAAGAGCGAGGATAGCAGTGGGATAAGTGTACA
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJJJJJJJJIJJJIJJJIJJJJJJJJJJJJIIIJJJJJJIIGGHIHIEHGHHGFFFFFD<?BDDDDDDDACDDDCDCC>AADDC
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172 1:N:0:TTAGGC
CTTCAACCCAGGCGCCAGCTGCCCTTGCTAGTCGTTTCTTGATGCCATCACAGATTAAACCATTCATCCTTTCCACCTGTCCATTAGTTTGAGGGTGCG
2: FEST_10_rev.fastq
10 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148 2:N:0:TTAGGC
CAAACCTAACAAGTCGACAGAACCCGGCCCCAGGCCCGGTCAACCGGCCGTTCAACCGGCCGGTCCGGCGCGTAGACCGGTCAACCGGATGGCAGACCG
+
CCCFFFFFHHHHHFHIJJJHIIJJJJIIJJJJHIIJJJJIJHHHHFFDDDDBDDDCB##########################################
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172 2:N:0:TTAGGC
GGTCGCAGTCGACAAATTTACCAAGTGGATTGAAGCTATACCAGTAACCAATCAAGCAGCTACAACGGCCGTCAAATTCTTCCAAGGAATTACTTGCCG
3: pea_1k_rev.fastq
1,000 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/2
GAGAAAGACCAAACATAAAGGGGTAAGTATCCAAAATCATGTTCAAACAATTAGGAAACAAAACCAATTGGGTTCACATTCATATCAATCATCATCATCA
+
GG@GEBD+=D:=?=?>2;7?@;875:?<:=16@7;A8@?<EED@E8@AD>8?A?3>C@??AAD@DD<=1<:952;?<12368;<9??#############
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/2
CAAACAGACCCAAATTTTGCCCTCTTATGTAGAAGAATGATATGCTTATGGTTATGACCGAATGCACTCGGATATAAGAAATACTCTTGATTTCTCAGAT
4: rye_4B_sample_of_ERR058832.fastq
500 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@ERR058832.24501 GER0OZY01EERQI/2
ACCAACGACGACGACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACACAACAAACAACACAACAAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACA
ACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAAC
+
???IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHIIIBBBIE4;9;CEE666?DDIIIIIIIIIIIHHBBC??A?:;:;=;;=?EEIIIIIEEEEE<;77A??EE79779EEEEIEE9;99?EEEEEE<9;99?EEEEEA?7;9<??EEEEEEBCBBCIIIIIHH????HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHIIIIIIIHHC???IIHD????HHEEIIIII=97797AAAA>==@@@E@@>;797797EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIEIIEIIA99<?IEIIEDDEDDEDDE?>@447?DEIIEIIEIIEIIEIIEIIEIIED?@>>AIIE
5: pea_1k_fwd.fastq
1,000 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/1
TATGTCTAGTTTACTTGTGATTTTTCTTGGATTTAATTGAACTATTTTCCATTTGTTTGAGATTTTCCTTCTCTGCCTAGTCAAATGTTGCCCTTGTGTG
+
GGGEGEFAE?DGDDGHHBH<FGDGGBHFFH@EGDEEFHHE>B@ABEHHCEGEGGGACFABEB<DEBAFEEBCDC<>EBBDAAABB<>>;;AAAA>45:::
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/1
AAGAGTATTTCTTAATTCATTGGCATTTCATCTGAGAAAATCAAGAGCATTTCTCATTTACATTCATGATTAAGGAATCAAGAGTATTTCTTAATTCATA
6: rye_0B_sample_of_ERR058829.fastq
500 sequences
format: fastq, database: ?
Info: uploaded fastq file
@ERR058829.24501 GEDC4XP01A8EZV/2
CGGGCATATACATAACGTGAAGTGAGAAGATTAACACGTGTCAACCTTATTTAACAGCAAAAGGAGTGGTTGATAATTTTGGTATCAACCATGCTAGGTGCAGGCATGGCTTTGCTTCCTGATTTCCAACAAATTAGCATCCTTGTGATGTAGAATAAACCTCTGTTTTGGCCCAAAAGTATTCTGGGAATTGGTCTCTGCCTAGATATATATCCTTGCAGCGATCACTGATGGGAGATATCAAATTTATGGCTAT
TGAAATGCTTCATTTACCTGCATACTCGCTCTCTCTAGCTTATTTATGTAAACTTTCCAGTGGATCTGCTTTCTTTGATAATCACCAACAACATCAAATGATGTGAATTTAGGTTTTATTGTGCATAGGAGCAATTGAAAAATGCAGTTGATTTTTGTCAGCTTTGCAAG
+
C;;;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB766@BIEED335599FIIIIIIIIIIICCCCIIIIIHBBBBHIIIIIIIFFHIIIIIIIII>>>IHIIHHHIIHHHFFFFIHHHIIIIIIIIIHHIIIIIFFFBBBFHHHIIIIIIBBBBHH;;9BBBBIB9===HEDDBBBBDDFIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBDD<;:BDDB>::5111:4A?;;97:?3332:EEBEEE
EG@777<@IIIIHHHIHH@EEEHIIHHIIIFDDDIIIII@@@HHHIIIIHHHIHHHID@@@@FEEDB>:///8---995338==;;==:///635333:::??9988777;22----.-,300379=AA>;?BDDB:66;56:::?CDA>>22222:*55??74473223
7: FASTQ Groomer on data 3
1,000 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Groomed 1000 sanger reads into sanger reads.
Based upon quality and sequence, the input data is valid for: sanger
Input ASCII range: '#'(35) - 'I'(73)
Input decimal range: 2 - 40
@ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/2
GAGAAAGACCAAACATAAAGGGGTAAGTATCCAAAATCATGTTCAAACAATTAGGAAACAAAACCAATTGGGTTCACATTCATATCAATCATCATCATCA
+
GG@GEBD+=D:=?=?>2;7?@;875:?<:=16@7;A8@?<EED@E8@AD>8?A?3>C@??AAD@DD<=1<:952;?<12368;<9??#############
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/2
CAAACAGACCCAAATTTTGCCCTCTTATGTAGAAGAATGATATGCTTATGGTTATGACCGAATGCACTCGGATATAAGAAATACTCTTGATTTCTCAGAT
8: Compute quality statistics on data 7
101 lines
format: txt, database: ?
column count min max sum mean Q1 med Q3 IQR lW rW A_Count C_Count G_Count T_Count N_Count Max_count
1 1000 2 40 35029 35.03 33 38 40 7 23 40 337 179 164 320 0 1000
2 1000 2 40 29520 29.52 22 35 39 17 2 40 331 125 135 369 40 1000
3 1000 2 40 34527 34.53 33 38 40 7 23 40 351 176 179 294 0 1000
4 1000 2 40 30298 30.30 24 35 39 15 2 40 272 173 149 406 0 1000
5 1000 2 40 34571 34.57 33 38 40 7 23 40 323 166 207 304 0 1000
9: Draw quality score boxplot on data 8
32.7 KB
format: png, database: ?
Image in png format
10: Draw nucleotides distribution chart on data 8
16.2 KB
format: png, database: ?
Image in png format
11: Filter by quality on data 7
715 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Quality cut-off: 10
Minimum percentage: 90
Input: 1000 reads.
Output: 715 reads.
discarded 285 (28%) low-quality reads.
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/2
CAAACAGACCCAAATTTTGCCCTCTTATGTAGAAGAATGATATGCTTATGGTTATGACCGAATGCACTCGGATATAAGAAATACTCTTGATTTCTCAGAT
+
IIHIHIIHBIIIIHI@GGGGIIIGIHIHHIDGIGIIIDIIIIIHIIIDIGIHIIIHIHIIIEIIIIDHHGHBHFHDHH>FDAECEGE@BGDEDCFG@A##
@ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/2
TGGCAAACCATATCCCCCACATTCTTTACAAAAAACCATCCACATTGAAGAGATGTCATTTCTATACATAAATACATTGAACAAATTATAGATGTTAAAG
12: FASTQ to FASTA on data 11
715 sequences
format: fasta, database: ?
Info: 715 FASTQ reads were converted to FASTA.
>ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/2
CAAACAGACCCAAATTTTGCCCTCTTATGTAGAAGAATGATATGCTTATGGTTATGACCGAATGCACTCGGATATAAGAAATACTCTTGATTTCTCAGAT
>ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/2
TGGCAAACCATATCCCCCACATTCTTTACAAAAAACCATCCACATTGAAGAGATGTCATTTCTATACATAAATACATTGAACAAATTATAGATGTTAAAG
>ERR063464.99004 E201_0095:6:1:17488:8024#0/2
CTCACAACAACTTTCTTGGTTACATTCACATATGATGTCGCTTCAACCCACTTTGGGAAGTAGTCAATAGCCACCAGAATAAAACGATGGCCGTTTGAAG
13: FASTQ Groomer on data 5
1,000 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Groomed 1000 sanger reads into sanger reads.
Based upon quality and sequence, the input data is valid for: sanger
Input ASCII range: '#'(35) - 'I'(73)
Input decimal range: 2 - 40
@ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/1
TATGTCTAGTTTACTTGTGATTTTTCTTGGATTTAATTGAACTATTTTCCATTTGTTTGAGATTTTCCTTCTCTGCCTAGTCAAATGTTGCCCTTGTGTG
+
GGGEGEFAE?DGDDGHHBH<FGDGGBHFFH@EGDEEFHHE>B@ABEHHCEGEGGGACFABEB<DEBAFEEBCDC<>EBBDAAABB<>>;;AAAA>45:::
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/1
AAGAGTATTTCTTAATTCATTGGCATTTCATCTGAGAAAATCAAGAGCATTTCTCATTTACATTCATGATTAAGGAATCAAGAGTATTTCTTAATTCATA
14: Filter by quality on data 13
728 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Quality cut-off: 10
Minimum percentage: 90
Input: 1000 reads.
Output: 728 reads.
discarded 272 (27%) low-quality reads.
@ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/1
TATGTCTAGTTTACTTGTGATTTTTCTTGGATTTAATTGAACTATTTTCCATTTGTTTGAGATTTTCCTTCTCTGCCTAGTCAAATGTTGCCCTTGTGTG
+
GGGEGEFAE?DGDDGHHBH<FGDGGBHFFH@EGDEEFHHE>B@ABEHHCEGEGGGACFABEB<DEBAFEEBCDC<>EBBDAAABB<>>;;AAAA>45:::
@ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/1
CCAAGTTTCAATGTTTTTTATGAAATGTGTCATCCATTATGGTGATGTCTTTGGTATAGGACACCCCAGTTTCAAATAAACTTGAAAAAAATATTGTGTT
15: FASTQ to FASTA on data 14
728 sequences
format: fasta, database: ?
Info: 728 FASTQ reads were converted to FASTA.
>ERR063464.99001 E201_0095:6:1:17266:8020#0/1
TATGTCTAGTTTACTTGTGATTTTTCTTGGATTTAATTGAACTATTTTCCATTTGTTTGAGATTTTCCTTCTCTGCCTAGTCAAATGTTGCCCTTGTGTG
>ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/1
CCAAGTTTCAATGTTTTTTATGAAATGTGTCATCCATTATGGTGATGTCTTTGGTATAGGACACCCCAGTTTCAAATAAACTTGAAAAAAATATTGTGTT
>ERR063464.99004 E201_0095:6:1:17488:8024#0/1
ACTTCTACATGAATGGTGATGTGTTGTACAAGAGAAATTTCGATATGATTCTACTCAGATGCATGGATAGACACGAAGCATACATATTATTAACTGAAGT
16: FASTQ interlacer pairs from data 11 and data 14
1,114 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: There were 329 single reads.
Interlaced 557 pairs of sequences.
@ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/2
TGGCAAACCATATCCCCCACATTCTTTACAAAAAACCATCCACATTGAAGAGATGTCATTTCTATACATAAATACATTGAACAAATTATAGATGTTAAAG
+
>+=+=8@A;BCEGDB)5455GGG@GIIHG?I>IIDD>GGG>DGDGGDFEEBDBBGEEEEE@D@B8CA<CEF8EBEGD<@8@?<<39>A8AA@CC>7918;
@ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/1
CCAAGTTTCAATGTTTTTTATGAAATGTGTCATCCATTATGGTGATGTCTTTGGTATAGGACACCCCAGTTTCAAATAAACTTGAAAAAAATATTGTGTT
17: FASTQ interlacer singles from data 11 and data 14
329 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: There were 329 single reads.
Interlaced 557 pairs of sequences.
@ERR063464.99002 E201_0095:6:1:17287:8024#0/2
CAAACAGACCCAAATTTTGCCCTCTTATGTAGAAGAATGATATGCTTATGGTTATGACCGAATGCACTCGGATATAAGAAATACTCTTGATTTCTCAGAT
+
IIHIHIIHBIIIIHI@GGGGIIIGIHIHHIDGIGIIIDIIIIIHIIIDIGIHIIIHIHIIIEIIIIDHHGHBHFHDHH>FDAECEGE@BGDEDCFG@A##
@ERR063464.99011 E201_0095:6:1:18380:8027#0/2
AGCTATCATTGACGGAGAATTCGATGGGGTGTGTATTGGGACAGCATGACGAGTCTGGTCGAAAAGAGCATGCCATATACTACCTTAGCAAAAAGTTTAC
18: FASTQ to FASTA on data 16
1,114 sequences
format: fasta, database: ?
Info: 1114 FASTQ reads were converted to FASTA.
>ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/2
TGGCAAACCATATCCCCCACATTCTTTACAAAAAACCATCCACATTGAAGAGATGTCATTTCTATACATAAATACATTGAACAAATTATAGATGTTAAAG
>ERR063464.99003 E201_0095:6:1:17344:8026#0/1
CCAAGTTTCAATGTTTTTTATGAAATGTGTCATCCATTATGGTGATGTCTTTGGTATAGGACACCCCAGTTTCAAATAAACTTGAAAAAAATATTGTGTT
>ERR063464.99004 E201_0095:6:1:17488:8024#0/2
CTCACAACAACTTTCTTGGTTACATTCACATATGATGTCGCTTCAACCCACTTTGGGAAGTAGTCAATAGCCACCAGAATAAAACGATGGCCGTTTGAAG
19: FASTQ Groomer on data 1
10 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Groomed 10 sanger reads into sanger reads.
Based upon quality and sequence, the input data is valid for: sanger
Input ASCII range: '5'(53) - 'J'(74)
Input decimal range: 20 - 41
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148 1:N:0:TTAGGC
CATGCCTCCCTCTCTTGGAAACGGTACCACGAACACCATCACTTGAATCACCTGAGAATGAGTAAACAAGAGCGAGGATAGCAGTGGGATAAGTGTACA
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJJJJJJJJIJJJIJJJIJJJJJJJJJJJJIIIJJJJJJIIGGHIHIEHGHHGFFFFFD<?BDDDDDDDACDDDCDCC>AADDC
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172 1:N:0:TTAGGC
CTTCAACCCAGGCGCCAGCTGCCCTTGCTAGTCGTTTCTTGATGCCATCACAGATTAAACCATTCATCCTTTCCACCTGTCCATTAGTTTGAGGGTGCG
20: FASTQ Groomer on data 2
10 sequences
format: fastqsanger, database: ?
Info: Groomed 10 sanger reads into sanger reads.
Based upon quality and sequence, the input data is valid for: sanger
Input ASCII range: '#'(35) - 'J'(74)
Input decimal range: 2 - 41
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148 2:N:0:TTAGGC
CAAACCTAACAAGTCGACAGAACCCGGCCCCAGGCCCGGTCAACCGGCCGTTCAACCGGCCGGTCCGGCGCGTAGACCGGTCAACCGGATGGCAGACCG
+
CCCFFFFFHHHHHFHIJJJHIIJJJJIIJJJJHIIJJJJIJHHHHFFDDDDBDDDCB##########################################
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172 2:N:0:TTAGGC
GGTCGCAGTCGACAAATTTACCAAGTGGATTGAAGCTATACCAGTAACCAATCAAGCAGCTACAACGGCCGTCAAATTCTTCCAAGGAATTACTTGCCG
24: fastq dataset 19 with modified sequence names
10 sequences
format: fastq, database: ?
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148/1
CATGCCTCCCTCTCTTGGAAACGGTACCACGAACACCATCACTTGAATCACCTGAGAATGAGTAAACAAGAGCGAGGATAGCAGTGGGATAAGTGTACA
+
CCCFFFFFHHHHHJJJJJJJJJJJIJJJIJJJIJJJJJJJJJJJJIIIJJJJJJIIGGHIHIEHGHHGFFFFFD<?BDDDDDDDACDDDCDCC>AADDC
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172/1
CTTCAACCCAGGCGCCAGCTGCCCTTGCTAGTCGTTTCTTGATGCCATCACAGATTAAACCATTCATCCTTTCCACCTGTCCATTAGTTTGAGGGTGCG
26: fastq dataset 20 with modified sequence names
10 sequences
format: fastq, database: ?
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13843:4148/2
CAAACCTAACAAGTCGACAGAACCCGGCCCCAGGCCCGGTCAACCGGCCGTTCAACCGGCCGGTCCGGCGCGTAGACCGGTCAACCGGATGGCAGACCG
+
CCCFFFFFHHHHHFHIJJJHIIJJJJIIJJJJHIIJJJJIJHHHHFFDDDDBDDDCB##########################################
@HISEQ1:86:D0306ACXX:7:1101:13962:4172/2
GGTCGCAGTCGACAAATTTACCAAGTGGATTGAAGCTATACCAGTAACCAATCAAGCAGCTACAACGGCCGTCAAATTCTTCCAAGGAATTACTTGCCG
27: Galaxy1-input.fasta
9,729 sequences
format: fasta, database: ?
Info: uploaded fasta file
>CL1Contig1 (815-1.9-1535)
TTCCCCGACATCTTTGGCGCGCCAGGTAGGGGGGTGCGTCGAGATTGTGTGAACCCGATC
CGGCGTCCACACGAGCCAGATCTTCATCGTCTTCATCAACATGCCGCCGAAGAAGAAGGC
TTTGGAGGTAGCTGGACCGTCCGCGTCGATCCCACCACCGCCAGAGCCAACGGCTGGTGG
GGTAGACGCCGGAAGAAGAACGGACATCGACGAGGGAACTCACGGTGCTGCCAGGTCCAA
GGGCAAGGCTAGCGTAGCCGGCTCCCACGACGACCGGGCACACTCCAAGACCTCGGCATC
28: Protein domain search on dataset 27
219,544 lines
format: fasty36, database: ?
fasty36 -m 3 -m9 -b 1 -H -q -O output.part.0 - /home/galaxy/galaxy-dist/tool-data/domains/TE_domains_newest_RT
FASTY compares a DNA sequence to a protein sequence data bank version 36.06 Sep, 2010
Please cite:
Pearson et al, Genomics (1997) 46:24-36
Query: CL1Contig1, 815 aa
29: Ty1 domains from dataset-28
45 sequences
format: fasta, database: ?
Info: keys: Ty1-RT__Wicker_Osr1_Os_cons

Ty1-RT__Wicker_Barbara_A_210J24-3

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_BARE1_B_cons

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_WIS_B_cons
>CL27Contig4_592-1236
WIQAMQEELQQFELNNVWELVKRPDPRKHNIIGTKWIYRNKQDEHGQVVR
NKARLVAQGYTQVEGIDFDETFAPVARLEAIRILLAYANHHNIFLYQMDV
KSAFLNGKIEEEVYVAQPPGFEDPKRPDMVYKLNKALYGLKQAPRAWYDT
LKDFLKSKGFKPGSLDPTLFTKTYDGELFVCQIYVDDIIFGCTVKRYSYE
FGYMMQVQYQMSMMG
30: Ty3 domains from dataset-28
106 sequences
format: fasta, database: ?
Info: keys: Ty1-RT__Wicker_Osr1_Os_cons

Ty1-RT__Wicker_Barbara_A_210J24-3

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_BARE1_B_cons

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_WIS_B_cons
>CL1Contig12_3035-3556
VRGVIHPTWLANPVVVRKANGKWRLCIDFTDVNKACPKDPFPLPRIDQIV
DSTAGCELLSFLDAYSGYHQIFMAKEDEEKTAFITPCGTYCFIRMPFGLK
NAGSTFARVVYTAFEPQIHRNVEAYMDDIVVKSKSKETLIQDLEETFQNL
RRIQLKLNPEKCVFGVPSGKLLGF
>CL1Contig13_3060-3581
31: Parsed and filtered fasty36 results from dataset 28
131 lines
format: tabular, database: ?
Info: keys: Ty1-RT__Wicker_Osr1_Os_cons

Ty1-RT__Wicker_Barbara_A_210J24-3

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_Inga_AY661558-2

Ty1-RT__Wicker_BARE1_B_cons

Ty1-RT__Wicker_Angela_A_cons

Ty1-RT__Wicker_WIS_B_cons
12345678910111213141516171819202122232425
Typelineagequery_namequery_lengthhit_namehit_lengthstrandoptsbitse_valperc_idperc_simswalenan0ax0pn0px0an1ax1pn1px1gapqgaplfs
Ty3/gypsyOgre/TatCL1Contig124659Ty3-RT__RIRE2_I174f878243.62.2e-650.6780.874878174303535561465911741174000
Ty3/gypsyOgre/TatCL1Contig134492Ty3-RT__RIRE2_I174f8942481.1e-660.690.885894174306035811449211741174000
Ty3/gypsyOgre/TatCL1Contig235275Ty3-RT__RIRE2_I174f878243.72.5e-650.6780.874878174330138221527511741174000
Ty3/gypsyOgre/TatCL1Contig263906Ty3-RT__RIRE2_I174f897248.85.3e-670.6950.885897174289134121390611741174000
Ty3/gypsyOgre/TatCL1Contig27663Ty3-RT__RIRE2_I174r840233.34.1e-630.6780.87984017458461663111741174002
32: Aligment from-dataset 30
678 lines
format: msf, database: ?
PileUp
MSF: 198 Type: A Check: 0000 ..
Name: CL3472Contig1_495-48 Len: 198 Check: 9509 Weight: 0.00257114
Name: Ty3-RT__Reina_ZeaM_ID49 Len: 198 Check: 2348 Weight: 0.00219491
33: Tree in Newick format from dataset 30
1 line
format: newick, database: ?
((((((CL22Contig45_1536-2057:1.582044752,CL22Contig29_1387-1908:0.137955248):2.053871496,CL22Contig42_1380-1901:0.2461285037):0.4927109697,CL22Contig59_300-821:0.6572890303):0.2022996261,CL22Contig28_1370-1874:5.607700374):0.5295751272,(CL22Contig4_3387-29
08:2.948046482,CL22Contig52_224-740:5.181953518):1.475737373):1.369706055,((((((CL3886Contig1_248-691:9.167816577,CL22Contig15_104-556:7.732183423):1.170535244,((((((((CL145Contig3_508-1030:4.099745577,CL145Contig5_167-688:1.070254423):1.59827643,CL1086Con
tig1_216-737:4.43672357):12.22750581,(CL86Contig2_3068-2547:0.8382326434,CL86Contig3_981-1421:4.601767357):15.95374419):1.398933321,(((((((CL483Contig1_742-221:2.192095571,CL48Contig11_3010-3531:1.827904429):1.034921588,CL942Contig1_549-1023:8.665078412):0
.9469016104,CL48Contig21_785-272:7.99059839):3.095032985,CL1368Contig1_1-441:9.499967015):0.2992858347,(((((CL1Contig26_2891-3412:0,CL1Contig33_2030-2551:0):0.254273306,CL1Contig13_3060-3581:0.315726694):0.7217059939,(CL1Contig23_3301-3822:0.3119351248,CL1
Contig27_584-61:0.2580648752):1.005794006):0.773911109,CL1Contig38_1592-2113:3.824838891):0.1900938936,(((CL1Contig39_1020-514:0.7109930526,CL1Contig51_2075-1554:-0.1209930526):0.3061135159,CL1Contig31_2494-3015:0.2738864841):0.9670053843,(CL1Contig12_3035
-3556:0.03863205501,CL1Contig30_1298-1819:0.531367945):1.062994616):0.8234998564):4.279112603):7.870060161,((((CL2331Contig1_3-525:7.324228841,CL999Contig1_343-862:5.395771159):1.270599902,CL1828Contig1_767-246:9.084400098):1.782835962,CL142Contig3_1078-16
34: Neighbor joining tree from dataset 30
60.2 KB
format: html, database: ?
HTML file